Az EU német elnökségének kulturális programja


2007-től új rendszerben, úgynevezett trióban követik egymást a soros nemzeti EU-elnökségek. A sort Németország nyitja 2007 első félévében; összefogásra buzdító programját a következő portugál és szlovén elnökséggel karöltve dolgozta ki.
A kultúra területén a modernizálás a német elnökség kulcsfogalma. 2007 az új programok meghirdetésének éve az oktatás, a kultúra, az audiovizuális művészetek területén, és további előrehaladást várnak az UNESCO-egyezmény ügyében is. Folytatódik a Határok nélküli televíziózásról szóló irányelv átdolgozása. Kiemelt szerepet kap a Kultúrák Közötti Párbeszéd Éve (2008).


Európa - együtt sikerül

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét hat hónapos időtartamra rotációs rendszerben kapják meg a tagállamok. Ez alatt az időszak alatt az adott ország az Unió "szócsöve", minden tagállam érdekeinek képviseletében (az Unió működési rendjének megfelelően a napirenden levő, átfogó európai célokat támogató konkrét ágazati/szakmai témákat mindig döntően a soros elnökség határozza meg). Németország 2007. január 1. és június 30. között tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Németországot követően 2007. második félévében Portugália, 2008. első félévében Szlovénia veszi át az elnöki teendőket.
Az Unió 27 tagúvá bővülésével mind fontosabb az egymást követő elnökségek szoros együttműködése az elnökség zökkenőmentes átadása érdekében. Az Unió történetében először Németország, Portugália és Szlovénia 18 hónapra szóló közös programtervezetet vázolt fel a 2007 januárjától 2008 júniusáig terjedő időszakra, melyet az Általános Ügyek és Külügyek Bizottsága 2006 decemberében fogadott el. Az együttműködésre utal a 2007. első félévi német elnökség mottója is: Európa - együtt sikerül (Europa gelingt geminsam).

A "18 hónapos" vagy "trió-program" program főbb témái

A három tagállam közös programjában a következő témák kapnak nagy hangsúlyt:
  • az unió fejlesztése (különösen az alkotmányos és reformfolyamat);
  • a Lisszaboni stratégia megvalósítása (belső piac kiteljesítése, jobb jogalkotás, nemzetközi versenyképesség javítása, szociális modell továbbfejlesztése);
  • szabadság, biztonság és jog térségének erősítése (külső határok hatékony védelme, terrorizmus elleni harc);
  • az EU külpolitikai szerepének megerősítése (különösen a biztonság, fejlesztés és technika területén).

A 18 hónapos program mellett Németország természetesen saját nemzeti munkaprogramját is elkészítette, mely igazodik a megelőző finn elnökség célkitűzéseihez, figyelembe veszi a Bizottság 2007 évi stratégiai munkaprogramját, és szorosan ráépül a három ország közös programjára.

A német elnökség kulturális prioritásai

1. Lisszaboni stratégia

Közel 7 millióan dolgoznak jelenleg Európában a kultúra és a média területén, és ez a létszám folyamatosan növekszik. A német elnökség közös ajánlás kidolgozását szorgalmazza arról, hogy hogyan lehetne hatékonyan kiaknázni a kulturális szektor bővülését valamint a foglalkoztatást. A prioritásokat többéves tervbe foglalják össze.

2. A kultúra szerepének erősítése Európában

Kulcsfontosságú téma lesz a 2007 elejére várt EU bizottsági Kommunikáció a kultúráról, mely a kulturális iparágak szerepét, valamint az EU Szerződés 151. cikke 4. bekezdését vizsgálja - eszerint az EU minden működési területén figyelembe kell venni a kulturális vonatkozásokat is.

3. Az új hároméves munkaprogram

A következő három év munkaprogramjának megtervezése is a német elnökség idején indul - ez a terv határozza meg a kulturális terület prioritásait is. Alapja a már meglévő munkaterv öt prioritási területe (a Lisszaboni Stratégia a növekedés és foglalkoztatás érdekében, a kulturális örökség gondozása és archiválása, a művészek és műgyűjtemények mobilitása, Kultúra Portál). Az EU Bizottság Kommunikáció a kultúráról című dokumentumának tanulságait is beépítik a munkatervbe.

4. Közös álláspont kialakítása nemzetközi szinten

2007 első félévében lép életbe a Kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény. Az EU-tagállamok egyenként és az EU mint egység egyaránt részei az egyezménynek. Az elnökség idején dolgozzák ki azon közös álláspontot, melyet majd a 2007 októberében tartandó konferencián képviselnek. 2007. április 26. és 28. között Essenben "Kulturális Sokszínűség - Európa gazdagsága. Az életbe lépő UNESCO-egyezmény" címmel nagyszabású konferenciát rendeznek.

5. Közös identitás kialakítása

Több nagy hatású közösségi eszköz 2007 elejétől működik majd - így a Kultúra Program (2007-2013), valamint az Európa a polgárokért (2007-2013) program is.
Számos magas színvonalú eseménnyel kívánják előkészíteni és elindítani a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évét (2008). A tizennyolc hónap folyamán szakkonferenciák sorozatának megrendezésével (kulturális ipar, statisztikák, kulturális turizmus, hosszú távú archiválás, digitalizálás, kulturális sokféleség) kívánnak hozzájárulni a tanács munkájához. Tovább folytatódik a felkészülés a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra, amikor Essen (Ruhr-vidék) mellett Pécs és Isztambul viseli majd ezt a címet.

6. EU kulturális politika a nemzeti politikák kiegészítőjeként

Az EU kulturális tevékenységeinek jogalapja az EU Szerződés 151. cikke. Az EU kulturális tevékenységei kiegészítik a tagállami kultúrpolitikákat, a szubszidiaritás elvének megfelelően. EU-támogatást határokon átnyúló, cserén alapuló, hálózati tevékenységek kaphatnak, melyek eredményeként európai többletérték jön létre.

7. A Határok nélküli televíziózásról szóló irányelv felülvizsgálata

Az audiovizuális területen főként a média európai jogi keretrendszerének modernizálására fordítanak nagy erőket (2007 elején indul a 2007-2013-as időszakra szóló új Média program). Az elnökség folytatja a "Határok nélküli televíziózásról szóló irányelv" átdolgozását, a televíziós szolgáltatások technológiai fejlődésének megfelelően adaptálja a jogi kereteket, különös tekintettel az internetet is alkalmazó szolgáltatókra.

Az elnökség idejére tervezett miniszteri és szakértői találkozók, konferenciák

2007. február 12-13., Berlin: a Kulturális Tanács informális ülése, a Berlini Filmfesztivál ideje alatt.
2007. március 24-25., Berlin: a Római Szerződés aláírása 50. évfordulójának megünneplése.
2007. május 3-4., Berlin: "Az európai kulturális Iparágak globális kontextusban".
2007. május 31.-június 1,. Hamburg: "A kultúra jelentősége az európai városokban".
2007. június 7-8., Berlin: "kultur.macht.europa - europa.macht.kultur" (A kultúra Európát, Európa a kultúrát erősíti). A konferenciához kötődően zajlik majd a Kultúra program nemzeti kontaktpontjainak (CCP-hálózat) első félévi találkozója is.
2007. június 10-11., Bréma: "Konferencia a gyűjteményi mobilitásról és a múzeumi hálózatok szerepéről".
2007. június 13-14., Lübeck: "UNESCO világörökség-helyszínek és kulturális turizmus".

Bővebb információ:

A német elnökség honlapja:
http://www.eu2007.de/de/

A 18 hónapos program:
http://www.eu2007.de/includes/Download_Dokumente/Trio-Programm/trioenglish.pdf

A német elnökség munkaprogramja:
http://www.eu2007.de/includes/Downloads/Praesidentschaftsprogramm/EU_Presidency_Programme_final.pdf

A program budapesti Német Nagykövetség oldalán:
http://work.proaction.hu/deutschebotschaft/94-11513.html

Támogatóink: