132/2001. (VII. 18.) számú rendelet


132/2001

 

132/2001. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a "Kultúra 2000" programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

 

1. § A Kormány - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a "Kultúra 2000" programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

"A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú határozata a Magyar Köztársaságnak a "Kultúra 2000" programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról

A Társulási Tanács

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét, amely Magyarországnak a közösségi programokban történő részvételét szabályozza, különösen annak 1. és 2. Cikkét,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét Magyarországnak a közösségi programokban történő részvételéről, különösen annak 1. és 2. Cikkét,

tekintettel arra, hogy:

(1) a Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke értelmében Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, speciális programokban, projektumokban és egyéb akciókban, nevezetesen a kultúra területén,

(2) a fent említett Jegyzőkönyv 2. Cikke értelmében Magyarország fenti területen való részvételének feltételeiről és módozatairól a Társulási Tanács dönt,

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

Magyarország részt vesz a "Kultúra 2000" programban az e határozat szerves részét képező 1. és 2. számú mellékletben meghatározott módozatok és feltételek szerint.

2. Cikk

Ez a határozat a Társulási Tanács által történt elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a határozat a "Kultúra 2000" program időtartamára, 2001. január 1-jével kezdődően marad hatályban.

Készült Brüsszelben

A Társulási Tanács részéről

Elnök

1. számú melléklet

A Magyar Köztársaság részvételének feltételei és módozatai a "Kultúra 2000" programban

 

(1) Magyarország a "Kultúra 2000" program (a továbbiakban: a program) tevékenységeiben - amennyiben jelen határozat másként nem rendelkezik - az Európai Parlament és a Tanács 2000. február 14-i, az e közösségi akcióprogram létrehozásáról szóló 508/2000/EK határozatában meghatározott célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel összhangban vesz részt.

(2) A programban történő részvétel érdekében Magyarország minden évben hozzájárulást fizet az Európai Unió általános költségvetéséhez a 2. számú mellékletben részletezett módon. Amennyiben szükséges, a Társulási Bizottságnak joga van e hozzájárulást módosítani a program végrehajtásával kapcsolatos fejlemények vagy Magyarország teljesítőképessége alakulásának figyelembevétele céljából oly módon, hogy a program végrehajtásában el lehessen kerülni a pénzügyi aránytalanságot.

(3) A jogosult magyar intézmények, szervezetek és egyének pályázatai benyújtásának, elbírálásának és kiválasztásának szabályai és feltételei azonosak a közösségi intézményekre, szervezetekre és egyénekre vonatkozó szabályokkal és feltételekkel. A program létrehozásáról szóló határozat vonatkozó rendelkezései alapján a Bizottság magyar szakértőket is számításba vehet, amikor független szakértőket nevez ki a projektumok értékelésében való közreműködésre.

(4) A program közösségi jellegének biztosítása érdekében a közösségi pénzügyi támogatásra való jogosultság előfeltétele, hogy a projektumba, illetve tevékenységekbe legalább egy partnert a Közösség valamely tagállamából bevonjanak.

(5) A Kulturális Kontakt Pont tevékenységéhez nyújtott pénzügyi támogatás maximális összege nem haladhatja meg a tevékenységekhez rendelt összköltségvetés 50%-át.

(6) Nem érintve az Európai Közösségek Bizottságának és az Európai Közösségek Számvevőszékének a program nyomon követésében és értékelésében viselt - az 508/2000/EK határozat 8. Cikkében rögzített - felelősségét, Magyarországnak a programban való részvételét az Európai Közösségek Bizottsága és Magyarország a partnerség alapján folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli. Magyarország benyújtja a Bizottságnak a vonatkozó jelentéseket, és részt vesz a Közösség más, e célokat szolgáló sajátos tevékenységeiben.

(7) A Közösség Pénzügyi Szabályzatával összhangban, biztosítani kell a magyar résztvevőkkel, vagy általuk kötött szerződéses megállapodásoknak a Bizottság és a Számvevőszék, vagy az általuk felhatalmazottak részéről történő ellenőrzését és auditálását. Ami az auditálásokat illeti, azokat az érintett résztvevők bevételeinek és kiadásainak a Bizottsággal fennálló szerződéses kötelezettségek szempontjából történő ellenőrzése céljából végezhetik. Az együttműködés és a kölcsönös érdekek szellemében, az érintett magyar hatóságok, szükség szerint, az adott körülmények között minden lehetséges és ésszerű segítséget megadnak ezeknek az ellenőrzéseknek és auditálásoknak a lefolytatásához.

(8) Nem érintve az 508/2000/EK számú határozat 5. Cikkében foglalt eljárásokat, Magyarország képviselői megfigyelőként részt vesznek az Irányító Bizottságban az őket érintő kérdések tárgyalásánál. A fennmaradó kérdések tárgyalása és a szavazás alatt a Bizottság Magyarország képviselőinek jelenléte nélkül ülésezik.

(9) A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések és a programmal kapcsolatos egyéb adminisztratív rendelkezések vonatkozásában a Bizottsággal történő mindenfajta kapcsolattartás során használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.

(10) A Közösség és Magyarország bármikor megszüntetheti az ezen határozat alapján folytatott tevékenységeket, 12 hónappal az ezt bejelentő előzetes írásos értesítést követően. A megszüntetés időpontjában folyamatban levő projektumok és tevékenységek befejezésükig folytatódnak az e határozatban rögzített feltételek szerint.

2. számú melléklet

A Magyar Köztársaság pénzügyi hozzájárulása a "Kultúra 2000" programhoz

1. A "Kultúra 2000" programban való részvétel céljából Magyarország az alábbi pénzügyi hozzájárulást fizeti be az Európai Unió költségvetésébe (euróban):

 

 

 

 

 2001.

 2002.

 2003.

 2004

 488 271

 488 271

 488 271

 488 271

 

 

 

 

2. Magyarország a fenti hozzájárulást részben a magyar állami költségvetésből, részben a Magyar Nemzeti PHARE Programból fizeti. Az idevágó PHARE tervezési eljárásnak megfelelően az igényelt PHARE források Magyarországra való átutalása külön Pénzügyi Memorandum alapján történik. Ezek a források a magyar állami költségvetésből származó résszel együtt képezik azt a nemzeti hozzájárulást, amelyből Magyarország a Bizottság éves fizetési felhívásának megfelelően a befizetéseket teljesíti.

3. A PHARE források igénybevétele az alábbi ütemterv szerint történik:

 

 

 

 

 2001.

 2002.

 2003.

 2004.

 214 146

 214 146

 214 146

 214 146

 

 

 

 

Magyarország hozzájárulásának fennmaradó részét a magyar állami költségvetés fedezi.

4. Magyarország hozzájárulásának kezelésére az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályozás érvényes.

A Magyarország képviselőinek és szakértőinek az 1. számú melléklet 8. pontjában megjelölt Bizottság munkájában megfigyelőként vagy a program végrehajtása kapcsán tartott egyéb értekezleteken való részvételével összefüggésben felmerülő utazási és tartózkodási költségeket a Bizottság ugyanazon az alapon és ugyanazon eljárás szerint téríti meg, mint amelyet tagállamainak nem-kormányzati szakértőire vonatkozóan alkalmaz.

5. E határozat hatálybalépését követően, és minden ezt követő év elején a Bizottság fizetési felhívást intéz Magyarországhoz az e határozatban meghatározott program költségvetéséhez történő hozzájárulásának befizetésére.

A hozzájárulást euróban állapítják meg, és azt a Bizottság egyik euróban vezetett bankszámlájára kell átutalni.

Magyarország hozzájárulását a fizetési felhívás szerint fizeti be:

- a nemzeti költségvetésből származó részt május 1-jéig, amennyiben a Bizottság fizetési felhívását április 1-je előtt megküldi, illetve legkésőbb egy hónappal az ennél később érkezett fizetési felhívás megküldését követően;

- a PHARE által finanszírozott részt május 1-jéig, amennyiben addig megtörtént a megfelelő összeg átutalása Magyarország részére, illetve legkésőbb 30 nappal az összeg Magyarországra történő átutalását követően.

A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén az esedékesség időpontjától a hátralék után Magyarországot kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke az Európai Központi Bank által az esedékesség időpontjában jegyzett euró kamatláb 1,5 százalékponttal emelt értéke."

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a nemzeti kulturális örökség minisztere és a PHARE Program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.

 

 

 

Támogatóink: