Pályázati felhívás filmalkotás készítésére - Szerződés


Pályázati felhívás filmalkotás készítésére - Szerződés

HFKP ... / 2004
KultúrPont Iroda

Projekt-koordinálási szerződés
- Filmalkotás megvalósítása tárgyában -
T e r v e z e t


amely létrejött egyrészről a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. - KultúrPont Iroda (1072 Budapest, Kazinczy u. 24-26.) - képviseli: Bence Ottó ügyvezető igazgató és Zongor Attila irodavezető - (továbbiakban: KultúrPont Iroda),

másrészről a ............ (............., adószám: ................, képv.:...... - mint Koordinátor (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, alulírott helyen a további feltételekkel:

A jelen megállapodás célja
1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a KultúrPont Iroda az Európai Unió Phare SPP programjának támogatásával pályázatot hirdetett egy négyperces magyar filmalkotás (a továbbiakban: Film) elkészítésére, amely az amszterdami székhelyű D Nerve Lab "Europa Square XXL" projekt 40 perces alkotásának magyar része lesz.
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy ezen pályázatot a Megbízott nyerte meg, amely alapján kötik meg a jelen projekt-koordinálási megbízási szerződést.

1.2. A jelen megállapodás célja a Film elkészítése során a Megbízott által a jelen szerződés szerint teljesítendő feladatainak magas szakmai szintű megvalósításával kapcsolatos feladatok, jogok és kötelezettségek részletes megállapítása.

A jelen megállapodás tárgya
2.1. A fentiek előrebocsátását követően a KultúrPont Iroda felkéri és megbízza a Megbízottat, az 1.1. pontban hivatkozott Film teljes körű megvalósításával, az alábbiak szerint:

2.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Film aktualitását az adja, hogy 2004. május 1-jén az Európai Unió történetének legnagyobb szabású bővítésére kerül sor. A Közösség tagállamainak száma 15-ről 25-re emelkedik. Ennek kapcsán a "Europa Square XXL" projekt az éppen csatlakozó vagy az Unión kívüli országok művészeinek egyedi nézőpontjából kívánja bemutatni véleményüket.

2.3. A Megbízott által készítendő négyperces Filmben a Megbízott, mint alkotó mutatja be a véleményét: hogyan látja közvetlenül a csatlakozás előtt az európai integrációt. Mik az elvárásai, reményei, esetleg félelmei a közös európai jövőt maga elé képzelve. Megbízott nem kampányfilm készítését koordinálja, azonban teljes körű az alkotói szabadság érvényesítése.

2.4. Megbízott a Filmet 2 (kettő) példányban DV vagy DVcam formátumban angol nyelven vagy tetszőleges nyelven és angol nyelvű felirattal köteles elkészíteni legkésőbb 2004. március 30. napjáig a KultúrPont Iroda vezetőjének személyesen átadni.

2.5. Megbízott részt vehet 2004. április 23. és május 2. között a "Europa Square XXL" amszterdami rendezvényein, ahol a teljes 40 perces mű bemutatójára és egyéb kulturális bemutatkozási lehetőségre is alkalom lesz, amelynek költségeit a Megbízó viseli. A teljes 40 perces alkotás európai terjesztéséről a D Nerve Lab gondoskodik.

2.6. A Film elkészítéséhez szükséges stáb felállításáról és a lebonyolításhoz szükséges egyéb teendőkről a Megbízott köteles gondoskodjon.

2.7. A Megbízott vállalja, hogy biztosítja a jelen szerződés szerinti feladatokhoz szükséges eszközöket, felszereléseket, kellékeket.

2.8. A Kht. a Megbízott vagy az érdekkörében eljáró személyek részére napidíjat nem térít. A Kht. a Megbízott által szerződtetett kisegítő személyzet, vagy egyéb Megbízottak részére a jelen szerződés alapján sem tiszteletdíjat, sem napidíjat nem fizet.

2.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szerződő Felek jelen szerződés alapján kifejtett tevékenységük során folyamatosan napi jelleggel egyeztetni kötelesek egymással (különösen a költségek felmerülése és jóváhagyása), továbbá Szerződő Feleket kölcsönös figyelem felhívási kötelezettség terheli.

Megbízási díj, Költségkeret
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés teljesítéséért külön díjazás nem illeti meg.

3.2. A filmmel kapcsolatos költségeket a Megbízó közvetlenül viseli - a KultúrPont Iroda vonatkozó eljárási rendjével összhangban.

3.3. Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó eljárási rendjét megismerte és azt kötelezőnek tekinti magára nézve.

3.4. A megbízásoknál, megrendeléseknél a Megbízott köteles figyelembe venni a közbeszerzésre és az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolási rendre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

3.5. A Megbízónál rendelkezésre álló és a Megbízott által felhasználható ....................,- Ft keretösszeg kizárólag a film elkészítésével kapcsolatos számlákkal és külön egyeztetés szerinti okiratokkal igazolt dologi költségekre fordítható, összhangban a Megbízott pályázatával és benyújtott költségvetésével.

3.6. Megbízott nem jogosult olyan költséget elszámolni (ezért azt nem is követelheti), amely nem felel meg a pályázatában leadott költségvetésének vagy nem felel meg a Megbízó eljárási rendjének, ügyvezetői utasításainak, szabályzatainak.

3.7. Megbízott 2004. március hónapját követően nem jogosult bárminemű további költségigényt előterjeszteni (koordinálási időszak)

Kárfelelősség
4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízott - neki felróható okból - részben vagy egészben nem tud eleget tenni a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek, úgy haladéktalanul és egy összegben köteles visszatéríteni a Megbízónak a Megbízott részére térített költségek teljes összegét.

4.2. A Megbízott felelős minden olyan káresetért, amelyet a Megbízott, illetve az érdekkörébe tartozó személyek szándékosan, vagy gondatlanságból okoznak a jelen szerződéssel összefüggésben, illetve azzal kapcsolatosan.

Egyéb rendelkezések
5.1. Az elkészült négyperces Filmalkotással kapcsolatos vagyoni (időben, térben, tartalomban korlátlan felhasználási) jogok szabad gyakorlása (akár kereskedelmi célokra) minden ellenszolgáltatás és térítés nélkül a Megbízót illeti meg, tekintettel arra, hogy a Filmalkotás megvalósítása során a Megbízó nevében és javára jár el Megbízott. Mindazonáltal az elkészült négyperces alkotást nem kereskedelmi célra a Megbízott szabadon felhasználhatja. Minden egyéb célú felhasználásra csak a Megbízó előzetes írásos hozzájárulásával van lehetőség.

5.2. A Megbízott köteles teljes körűen helytállni az általa elkészített Film szerzői jogi tisztaságáért és azért, hogy a Film elkészítésével kapcsolatos esetleges jogdíjakat megfizette, a vonatkozó mindennemű engedélyeket megszerezte.

5.3. A Megbízó nem tekinti saját álláspontjának az alkotásban megfogalmazott gondolatokat, így azokért semmilyen formában felelőssé nem tehető, azokért Megbízott vállalja a teljes körű felelősséget.

5.4. A Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban tudomására jutott mindennemű információt és adatot üzleti, illetve hivatali titokként köteles kezelni és korlátlan ideig megőrizni, kivéve az arra jogosult kormányzati és egyéb szervek jogszerű ellenőrzéseit, ahol Megbízott üzleti titokra nem hivatkozhat.

5.5. Az esetleges vitás kérdéseket a Kht. és a Megbízott egymás között békés úton igyekeznek rendezni. Szerződő Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó vitás kérdéseik tekintetében a PKKB kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek a jelen 3 (három) számozott oldalból álló szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik az irányadónak.

Budapest, 2004.Ph.:
.........
Hungarofest Kht.- Kultúrpont Iroda
Ph.:
............
Megbízott

Támogatóink: