Open Method of Coordination (OMC) – Nyitott Koordinációs Módszer [2016-04-12]

Az Open Method of Coordination (OMC), vagyis a nyitott koordinációs módszer egyre fontosabbá válik az Európai Unióban mint új kormányzási alternatíva. Alapja a tagállamok önkéntes összefogása a nemzeti szakpolitikák közös irányba terelése, és ezáltal bizonyos közös uniós célok megvalósítása érdekében. (Kreatív Európa Iroda)


A nyitott koordinációs módszert a foglalkoztatáspolitika részeként hozta létre a luxemburgi folyamat , majd később a lisszaboni stratégia (2000) eszközeként intézményesült. A kulturális szektorban működését az Európai Kulturális Menetrend (European Agenda for Culture) vezette be. A munka a kulturális sokszínűség és párbeszéd, hozzáférhető és befogadó kultúra, kulturális és kreatív iparágak, a szakértelem és mobilitás, valamint a kulturális örökség területein zajlik. A módszer keretein belül a nemzeti hatóságok nevezik ki a kulturális szektor legfontosabb prioritásaival foglalkozó munkacsoportok tagjait.

A tagállamok együttműködését ezen a platformon soft-law (jogi szempontból nem kötelező erejű) intézkedések foglalják keretbe – iránymutatások megállapítása, indikátorok és az összehasonlíthatóságot lehetővé tevő benchmarkok lefektetése. Az OMC együttműködés további célja a legjobb gyakorlatok feltérképezése és megosztása, valamint a tagállami nemzeti szakpolitikák közelítése közös európai uniós célok elérése érdekében.

Mivel az OMC olyan szakpolitikai területeken működik, amelyek felett a tagállamok megőrzik irányítási jogukat és az Unió nem vagy nagyon kevés törvényhozói jogosítvánnyal rendelkezik, az OMC sikerességének kulcsa a tagállamok egymást ösztönző és fejlődést elősegítő szerepében rejlik. A Tanács csupán felügyeli a folyamatot.


A Nyitott Koordinációs Módszer munkafolyamatának fázisai a következők:

1. A Tanács megállapodik bizonyos (általában nagyon átfogó) rövid, közép vagy hosszú távú szakpolitikai célokról, figyelembe véve a tagállamok eltérő igényeit; a prioritásokat a Tanács Kulturális Munkaterve felsorolja.

2. A munkaterv tartalmazza, hogy az Európai Unió mely módszerekkel járul hozzá a prioritások mentén a kitűzött célok megvalósításához - az egyik eszköz erre egy-egy OMC munkacsoport indítása.

3. Az OMC munka folyamán a munkacsoportok különböző szintű ajánlásokat fogalmaznak meg, megosztják tagállami jó gyakorlataikat, valamint indokolt esetben benchmarkokat és indikátorokat állapítanak meg a legjobb gyakorlatok megvalósulásának nyomon követése érdekében. Az együttműködés ily módon egy közös tanulási folyamatot ösztönöz.

4. A megfogalmazott irányelveket az országok fejlettségi szintjüknek megfelelően átültetik a nemzeti és regionális szakpolitikáikba.

Az OMC sikerességét meghatározza a tagállami szakpolitikák átültetéséhez kapcsolódó információ gyors és széleskörű terjedése, illetve más szereplők – pl. civil szervezetek - bevonásának fontossága.

A 2015. év végéig lezárult OMC-munkacsoportok jelentéseinek magyar nyelvű összefoglalóit tartalmazó kiadványt letöltheti PDF formátumban illetve megtekintheti az alábbi képre kattintva:Bővebben az OMC-ről:

Az európai uniós jogtárban és az Európai Bizottság weboldalán illetve az Európai Parlament rövid összefoglalója az OMC-ről.

Az Európai Unió Kulturális munkatervei:

2015-2018, 2015-2018 módosítás, 2011-2014, 2008-2010.

OMC-munkacsoportok a kultúra terén:

Név Angol nyelvű elnevezés Összefoglaló Teljes jelentés
2015-2018
Interkulturális párbeszéd a bevándorlási és menekültválság tükrében Intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis Jelenleg nem elérhető Angol nyelven
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség Cultural awareness and expression Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven

Jó gyakorlatok angol nyelven

Kiemelt jó gyakorlatok magyar nyelven
Út a hatékonyabb pénzügyi ökoszisztémák felé: A finanszírozási forrásokhoz jutást megkönnyítő innovatív eszközök a kulturális és kreatív iparok (KKI) szolgálatában Towards more efficient financial ecosystems: Innovate instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors (CCS) Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A kultúra elérhetőségének digitális úton való előmozdítása: közönségfejlesztési politikák és stratégiák Promoting access to culture via digital means - Policies and strategies for audience development Jelenleg nem elérhető Angol nyelven
Alcsoport:
Az olvasás támogatása digitális környezetben
Promoting reading in the digital environment Angol nyelven Angol nyelven

Magyar nyelven
Részvételen alapuló kormányzás a kulturális örökség terén Participatory governance of cultural heritage Angol nyelven Angol nyelven
A kulturális és kreatív ágazatokban a vállalkozói szellem, valamint új üzleti modellek előmozdítását célzó innovatív intézkedések azonosítása The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors Jelenleg nem elérhető Angol nyelven
2011-2014
Az unió támogatási programjainak – többek között a strukturális alapok – stratégiai alkalmazása, hogy ezáltal serkentsék a kultúrának a helyi, regionális és nemzeti fejlődésre gyakorolt hatását, valamint a tág értelemben vett gazdaságra gyakorolt átgyűrűző hatását How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy? Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A művészek mobilitását támogató programok Building a strong framework for artists’ mobility Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
EU kulturális külkapcsolatok, EU-Kína EU external cultural relations, EU-China Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A művészetek és kulturális intézmények politikáiról és bevált gyakorlatairól a kulturához való könnyebb hozzáférés, és a kultúrában történő szélesebb körű részvétel elősegítése érdekében The role of public arts and cultural institutions in the promotion of better access to and wider participation in culture Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
Kulturális és kreatív ágazatok exportjára vonatkozó stratégiák és a nemzetköziesítés támogatása Cultural and creative industries’ export and internationalisation Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A kreatív partnerségek előmozdítása Promotion of creative partnerships Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A kulturális sokszínűség és interkulturális párbeszéd előmozdítása The role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
Művészeti alkotóházak Artists’ residencies Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
2008-2010
Művészek és más kulturális területen tevékenykedő szakemberek mobilitását elősegítő feltételek javítása Improving the conditions to support the mobility of artists and culture professionals Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A gyűjtemények mobilitásának elősegítése2 alcsoport:

1. Múzeumi szakemberek mobilitása és tapasztalatcsere
2. A kulturális javak uniós tagállamok között történő kölcsönzésével kapcsolatos költségek csökkentése a gyakorlatban
Mobility of collections and activities of museums


2 subgroups:

1. Mobility of Museum Professionals and Exchange of Expertise
2. Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects among member states of the European Union

Angol nyelven

Magyar nyelven


Angol nyelven

Magyar nyelven

Angol nyelven

Angol nyelven

Toolkit
Az oktatás és a kultúra közötti szinergiák erősítése, különösen a művészeti oktatás terén Synergies between culture and education, especially arts education Angol nyelven

Magyar nyelven
Angol nyelven
A kulturális és kreatív ágazatok, azon belül is elsősorban a kkv-k teljesítőképességének maximalizálása Cultural and creative industries Nem áll rendelkezésre Angol nyelven


Támogatóink: